Algemene voorwaarden

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

1. ALGEMENE INFORMATIE

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door VZW KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE VAN ANTWERPEN, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0407.186.105 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Koningin Astridplein 26 (“KMDA”).

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst tussen KMDA en de Koper. Gelet op het belang van deze Algemene Voorwaarden raden wij u aan om deze zeer aandachtig te lezen. Door de Website te bekijken en te gebruiken, verklaart u deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en te aanvaarden.

Toegangstickets en Online Tickets die aangekocht werden via en/of uitgegeven worden door KMDA vallen onder de Algemene Voorwaarden. De verkoop van Toegangstickets en Online Tickets voor bezoeken of producties, andere dan uitgegeven door KMDA, gebeurt via andere kanalen en vallen niet onder deze Algemene Voorwaarden. KMDA staat enkel in ter ondersteuning bij problemen met ontvangst van tickets.

De persoon die de aankoop verricht elektronisch of via telefoon is verantwoordelijk voor de correcte opgave van de gevraagde Persoonsgegevens aan KMDA. Dit zowel voor Persoonsgegevens van de Koper als alle betrokken personen waarvoor Online Tickets en/of Toegangstickets worden aangekocht.

Een bezoek aan het Park houdt een aanvaarding in van het Parkreglement en het Privacybeleid.

KMDA zal alle gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is, zowel nationaal, Europees als internationaal naleven voor alle ontvangen Persoonsgegevens.

2. AANKOOP TICKETS

Op de Website kunt u online toegangstickets aanschaffen voor een bezoek in een van de parken de ZOO Antwerpen, ZOO Planckendael en ZOO Serpentarium (PARKEN). Onder Online Ticket wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de Website en wordt afgedrukt door de koper, bedoeld als ingangsticket.

Naast Online Tickets is het ook mogelijk per telefoon (betalend) of ter plaatse (aan de kassa van de Antwerpse Zoo, ZOO Serpentarium of Planckendael) tickets aan te kopen voor een bezoek aan het Park.

Bij de bestelling van Online Tickets dient de koper voorafgaand aan de betaling het e-mailadres op te geven waarnaar de Online Tickets na betaling worden verstuurd.

De koper is verantwoordelijk voor de opgave van een correct e-mailadres. KMDA kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de koper het Online Ticket niet ontvangt wegens opgave van een onjuist e-mailadres. Dit e-mailadres zal door KMDA gebruikt worden voor het verzenden van Online Tickets en e-mails (“Informatiemails”). Informatiemails zullen de Koper praktische informatie bezorgen omtrent het bezoek, het Park, mogelijkheden tot parkeren, openbaar vervoer, bedankingen, edm. Informatiemails zullen tijdens de geldigheidsperiode van de Online Tickets en tot één maand erna worden verstuurd.

Toegangstickets worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het registratieformulier op de Website of op het moment van de telefonische boeking. Zij worden verstuurd na ontvangst van de betaling. Deze betaling dient te gebeuren per overschrijving. Na ontvangst van betaling zullen de Toegangstickets per post worden verstuurd naar het adres zoals opgegeven bij de telefonische boeking. Om de tickets per post te verzenden dient KMDA te beschikken over correcte adresgegevens opgegeven door de Koper. Naar het opgegeven adres zal KMDA tijdens de geldigheidsperiode van het Toegangsticket Informatiemails versturen.

3. BETALING

Alle belastingen en btw zijn ten laste van de Koper.

De bezoeker van de Website die de aankoop verricht, wordt aanzien als Koper. Hij/zij is de enige die gebonden is tot betaling, zelfs indien de Online Tickets voor een derde bestemd zijn. De Online Tickets mogen niet worden doorverkocht, noch worden geschonken aan derden in het kader van een commerciële relatie.

Aangekochte tickets mogen niet gebruikt worden in het kader van reclame, promotie, wedstrijden en dergelijke meer behoudens uitdrukkelijke toestemming van KMDA.

TICKETS OP DE WEBSITE

De Online Tickets dienen bij boeking direct betaald te worden via het betaalplatform zoals voorzien op de Website. De desbetreffende betaalmodule wordt rechtstreeks beheerd door INGENICO Payment Services, Persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling zullen uitgewisseld worden. KMDA wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de desbetreffende betaalmodule. Indien deze om welke reden ook (tijdelijk) niet werkt, kunt u geen Online Ticket(s) kopen. U zal zich in voorkomend geval rechtstreeks tot de kassa(‘s) van KMDA dienen te wenden of per telefoon uw Toegangstickets dienen te bestellen.

TICKETS PER TELEFOON

De boeking van Toegangstickets wordt geannuleerd indien geen betaling werd ontvangen binnen de 5 kalenderdagen na reservatie. KMDA heeft het recht om deze Toegangstickets terug vrij te geven.

TICKETS OP FACTUUR

Elk op de vervaldag niet betaald bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een interest aan 12% op jaarbasis op het onbetaalde bedrag, en dit tot aan de volledige betaling.

Bovendien zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de onbetaalde hoofdsom verschuldigd zijn, met een minimum van 40,00 EUR.

4. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Als Persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) wordt gezien alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator (naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon).

Persoonsgegevens worden verzameld met als doel Online Tickets en Toegangstickets aan te bieden en te verkopen aan de Koper en Derden. Persoonsgegevens zullen gedurende 2 jaar na aankoop van Online Tickets en/of Toegangstickets bijgehouden worden, indien geen account werd aangemaakt. Na deze termijn zal KMDA de nodige stappen ondernemen om deze Persoonsgegevens te anonimiseren. Indien bij aankoop een account werd aangemaakt zullen de Persoonsgegevens bijgehouden worden tot 2 maanden na verwijdering van het account, daarna zal KMDA overgaan tot anonimiseren.

Ontvangen Persoonsgegevens zullen verwerkt worden door KMDA. KMDA staat in voor de bescherming van de ontvangen Persoonsgegevens en zal hiervoor passende organisatorische en technische maatregelen nemen. Persoonsgegevens worden niet gedeeld of verkocht aan andere derde partijen, derde landen of internationale organisaties dan diegene vermeld in deze overeenkomst.

Zowel Koper als een Derde kunnen steeds hun gegeven toestemming intrekken of verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van hun Persoonsgegevens. Alsook omtrent de beperking of bezwaar betreffende de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid kunnen gevraagd worden. Hiervoor dient men steeds contact op te nemen via privacy@kmda.org.

Indien Koper of een Derde een klacht wil indienen wegens schending van zijn Persoonsgegevens dient men zich steeds te richten naar de toezichthoudende autoriteit. U dient contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.privacycommission.be of commission@privacycommission.be.

5. VOORWAARDEN TICKETS

Indien de koper zijn Toegangstickets niet heeft ontvangen, dient hij te bellen naar het nummer 03/202.45.40 tijdens de openingsuren.

Het Online Ticket is alleen geldig als het perfect leesbaar is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op wit A4-papier. Is het ticket onleesbaar en/of van slechte kwaliteit, dan kan de toegang geweigerd worden. Elk Online Ticket kan slechts eenmaal gebruikt worden en enkel tijdens de geldigheidsperiode die op het Online Ticket vermeld staat. Iedere poging tot misbruik, namaak of fraude geeft KMDA het recht om een burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke procedure op te starten. Een Online Ticket wordt niet terugbetaald, of omgeruild.

Enkel de eerste aanbieder van het originele Online Ticket wordt toegang verleend tot het Park. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een kopie en geen toegang geven tot het Park.

6. WIJZIGINGEN

Bij eventuele wijzigingen van het programma, de opstelling en/of de beschikbaarheid van het Park, de datum, de plaats, de prijs, dan wel de volledige afgelasting van het bezoek is de aansprakelijkheid van KMDA beperkt tot de terugbetaling van de ticketprijs. KMDA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige andere schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. De Toegangstickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van aflasting ingeleverd worden om in aanmerking te komen voor terugbetaling. De inlevering dient te gebeuren op het volgende adres: Koningin Astridplein 26, 2018 Antwerpen.

7. WEBSITE

De volledige inhoud van de Website is eigendom van of wordt gecontroleerd door KMDA. U mag de inhoud alleen voor eigen gebruik in het kader van de bestelling van Online Tickets en voor niet-commerciële doeleinden downloaden; wijziging of verveelvoudiging van de inhoud is echter niet toegestaan. Op geen enkele andere manier mag de inhoud worden gekopieerd of gebruikt. KMDA doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze Website maar doet geen toezeggingen en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. KMDA is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel, voortkomend uit uw toegang of het niet of met vertraging verkrijgen van toegang tot de Website of van uw gebruik van enige informatie die op de Website wordt verstrekt. De Website kan verbindingen (links) of verwijzingen naar andere sites bevatten; KMDA draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke andere sites en is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit de inhoud daarvan. Elke verbinding naar andere sites wordt slechts geboden voor het gemak van de gebruikers van deze Website.

8. HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht, bepaald bij artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand, is niet van toepassing. KMDA verwijst naar art. VI.53, 12° van het Wetboek van Economisch Recht (“De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor (…) de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien”). De Online Tickets vallen onder diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding in de zin van art. VI.53,12° WER.

9. SLOTBEPALINGEN

KMDA heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Als kennisgeving dient de bekendmaking op de Website. Wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat de Algemene Voorwaarden gepubliceerd zijn op de Website.

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere (delen van) bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal geen gevolgen hebben voor de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (delen van) bepalingen, die onverminderd van kracht blijven.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Elk geschil zal tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen behoren.